Mae meithrin partneriaethau agos, llawn ymddiriedaeth yn hanfodol i ddatblygiad hirdymor SSi.

Mae meithrin partneriaethau agos, llawn ymddiriedaeth yn hanfodol i ddatblygiad hirdymor SSi .

Yn ogystal â chyrff a gefnogir gan y llywodraeth yng Nghymru, rydym yn meithrin perthynas waith agos ag endidau masnachol, sefydliadau gweithwyr a rhwydweithiau entrepreneuraidd i archwilio myrdd o gyfleoedd ledled y byd.

 

Mae’r rhain yn cynnwys:

 • Datblygu adnoddau Cymraeg pwrpasol ar gyfer aelodau Unite
 • Hyrwyddiad dros yr haf ar gyfer ymwelwyr On The Beach i ddysgu Sbaeneg
 • Cydweithio â sefydliad Cymry alltud, Global Welsh, i hyrwyddo Cymru
 • Gweithio gyda nifer o sefydliadau lleol yn Sri Lanka i ystyried agweddau ar addysg Tamil a Sinhalaidd

 

On The Beach

Mae On The Beach yn gwmni gwyliau ‘pecyn’ mawr Prydeinig, a’r gyrchfan wyliau fwyaf poblogaidd sydd ganddynt yw Sbaen.
Yn 2022 , bu SaySomethingin yn rhan o fenter gydag On The Beach, lle gallai eu hymwelwyr a oedd yn mynd i Sbaen gael mynediad i’n dosbarthiadau Sbaeneg i roi mwy o hyder iddynt ar eu gwyliau. Roedd y fenter hon mor boblogaidd fel ein bod yn gwneud yr un fath ar gyfer tymor gwyliau 2023.

Cofrestrwch heddiw

Triongl

Mae Triongl yn un o gwmnïau cynhyrchu ffilm a theledu mwyaf cyffrous Cymru.

Cred SaySomethingin fod gan gynhyrchu ffilm rôl bwysig o fewn datblygiad y Gymraeg ac o ganlyniad rydym yn gweithio i greu ‘ TriSSI ‘, hyfforddwr llais digidol i gefnogi cast a chriw sy’n gweithio ar gynyrchiadau dwyieithog, gyda ffocws penodol ar gynnwys cefn wrth gefn.

Darllenwch fwy am Triongl

Ymddiriedolaeth Tea Leaf

Ers 2022, mae SSi wedi bod yn cynnal peilot mewn lleoliadau trefol a gwledig yn Sri Lanka i ddatblygu cyrsiau yn Saesneg i bobl sy’n siarad Tamil a Saesneg ar gyfer pobl sy’n siarad Sinhaleg.

Mewn partneriaeth â’r Tea Leaf Trust , rydym wedi cyflwyno’r fenter AnyoneCanTeach [ACT]. Mae’r cynllun yn rhoi’r cyfle i bobl leol gynhyrchu incwm, trwy ddod yn athrawon ieithoedd llafar, gan ddefnyddio methodoleg SSI .

Gwyliwch ein fideo trosolwg peilot

Prifysgol Bangor

Bangor yw ein tref enedigol ac mae Prifysgol y ddinas yn fyd-enwog.
Mae rhai o’n staff wedi astudio yno , ac rydym yn gobeithio gweithio gyda’u cynllun interniaeth.
Rydym wastad yn chwilio am y gweithwyr lleol gorau ac mae’r cynllun interniaeth yn ffordd o ddod i gyswllt gyda phobl wirioneddol dalentog.

Darllenwch fwy am Brifysgol Bangor

Global Welsh

Ble bynnag yr ewch chi yn y byd mae Bar Gwyddelig neu grwpiau sydd â chysylltiadau Albanaidd cryf. Mae’r tri Arlywydd Americanaidd diweddaraf wedi arddel eu cysylltiadau Celtaidd gyda’r ddwy wlad hon.

Nid yw Cymru fel petai mor flaengar yn gwerthu ei hun – ac mae Global Welsh yn ceisio gwella’r sefyllfa hon trwy wneud cysylltiadau rhwng Cymry ar wasgar ac adeiladu cymuned fyd-eang. Mae SSi yn cefnogi nod Global Welsh i hybu materion Cymreig ac rydym yn aelod gweithgar o’u rhaglen Connect.

Darllenwch fwy am Global Welsh

Trade & Invest Wales

Ar ddechrau 2023 roedd SaySomething yn rhan o daith Masnach a Buddsoddi Cymru i Iwerddon.

Ein cenhadaeth yw helpu pob iaith frodorol ac iaith sydd mewn perygl, felly roedd cael ystyried posibiliadau yn ymwneud â’r Wyddeleg gydag amrywiaeth eang o sefydliadau iaith yn Nulyn a Galway o gymorth mawr wrth inni gynllunio ar gyfer fersiwn Wyddeleg o SSi.

Darllenwch fwy am Trade & Invest Wales

S4C

Mae SSi wedi helpu enwogion i ddysgu Cymraeg ar gyfer eu hymddangosiad ar y sioe deledu Iaith ar Daith. Bu Ruth Jones a Carol Vorderman , Rakie Ayola a Chris Coleman, Katie Owen a Mike Bubbins oll yn defnyddio methodoleg SSi. Bu hyn o gymorth i bawb i fagu hyder yn yr iaith, a gallu ei siarad yn hyderus ar deledu cenedlaethol.

gwyliwch dystebau enwogion Iaith ar Daith

Canolfan Genedlaethol

Mae SSI wedi datblygu partneriaeth agos gyda’r Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol er mwyn creu nifer o fentrau iaith Gymraeg pwysig:

  • Modiwl iOS, Android ac ar y we ar gyfer Ceiswyr Lloches / Ffoaduriaid sy’n siarad Arabeg, Pashto a Dari i ddysgu Cymraeg yn uniongyrchol o’u mamiaith
  • Cynllun peilot ar gyfer chwech o ddisgyblion 16 i 18 oed, mynychwyr coleg a phrentisiaid i wella eu gallu i siarad Cymraeg yn y gweithle trwy ddefnyddio eu ffonau, gliniaduron neu dabledi
  • Cynllun ar gyfer plant Blwyddyn 7 mewn 11 ysgol cyfrwng Saesneg, i gynyddu eu hyder yn y Gymraeg ar eu cyflymder eu hunain ac ar eu dyfeisiau eu hunain
  • Cymorth dysgu digidol parhaus i gynlluniau a ddefnyddir mewn dosbarthiadau oedolion
Darllenwch fwy am y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol